[edit]

Volume 212: Competitions in Neural Information Processing Systems, 28-9 December 2022, Convention Center, New Orleans, America

[edit]

Editors: Jun Ma, Ronald Xie, Anubha Gupta, José Guilherme de Almeida, Gary D. Bader, Bo Wang

[bib][citeproc]

MT2: Multi-task Mean Teacher for Semi-Supervised Cell Segmentation

Binyu Zhang, Junhao Dong, Zhicheng Zhao, Zhu Meng, Fei Su; Proceedings of The Cell Segmentation Challenge in Multi-modality High-Resolution Microscopy Images, PMLR 212:1-13

Multi-modal Cell Segmentation based on U-Net++ and Attention Gate

Xinye Yang, Hao Chen; Proceedings of The Cell Segmentation Challenge in Multi-modality High-Resolution Microscopy Images, PMLR 212:1-10

Weakly Supervised Cell Instance Segmentation for Multi-Modality Microscopy

Ming Xue; Proceedings of The Cell Segmentation Challenge in Multi-modality High-Resolution Microscopy Images, PMLR 212:1-8

MAUNet: Modality-Aware Anti-Ambiguity U-Net for Multi-Modality Cell Segmentation

Li Wangkai, Li Zhaoyang, Sun Rui, Mai Huayu, Luo Naisong, Yuan Wang, Pan Yuwen, Xiong Guoxin, Lai Huakai, Xiong Zhiwei, Zhang Tianzhu; Proceedings of The Cell Segmentation Challenge in Multi-modality High-Resolution Microscopy Images, PMLR 212:1-12

Semi-Supervised Cell Instance Segmentation for Multi-Modality Microscope Images

Ziyue Wang, Zijie Fang, Yang Chen, Zexi Yang, Xinhao Liu, Yongbing Zhang; Proceedings of The Cell Segmentation Challenge in Multi-modality High-Resolution Microscopy Images, PMLR 212:1-11

Uncertainty-Aware Contour Proposal Networks for Cell Segmentation in Multi-Modality High-Resolution Microscopy Images

Eric Upschulte, Stefan Harmeling, Katrin Amunts, Timo Dickscheid; Proceedings of The Cell Segmentation Challenge in Multi-modality High-Resolution Microscopy Images, PMLR 212:1-12

Sliding Window and Pseudo-labeling techniques for Cellular Segmentation

Minh Nguyen Hai, Duong Le Huy, Nam Nguyen The, Truong Bui Nhat, Tuyen Dam Trong, Hanh Le Thi, Anh Nguyen Kha Ngoc, Kien Le Trung, Anh Nguyen Cong Hoang, Anh Nguyen Ngoc, Duong Nguyen Hai; Proceedings of The Cell Segmentation Challenge in Multi-modality High-Resolution Microscopy Images, PMLR 212:1-10

Re-Unet:Multi-Modality Cell Segmentation based on nnU-Net Pipeline

Haotian Lu, Jinghao Feng, Zelin Peng, Wei Shen; Proceedings of The Cell Segmentation Challenge in Multi-modality High-Resolution Microscopy Images, PMLR 212:1-9

Multi-stream Cell Segmentation with Low-level Cues for Multi-modality Images

Wei Lou, Xinyi Yu, Chenyu Liu, Xiang Wan, Guanbin Li, Siqi Liu, Haofeng Li; Proceedings of The Cell Segmentation Challenge in Multi-modality High-Resolution Microscopy Images, PMLR 212:1-10

Cell Segmentation in Multi-modality High-Resolution Microscopy Images with Cellpose

Kwanyoung Lee, Hyungjo Byun, Hyunjung Shim; Proceedings of The Cell Segmentation Challenge in Multi-modality High-Resolution Microscopy Images, PMLR 212:1-11

MEDIAR: Harmony of Data-Centric and Model-Centric for Multi-Modality Microscopy

Gihun Lee, SangMook Kim, Joonkee Kim, Se-Young. Yun; Proceedings of The Cell Segmentation Challenge in Multi-modality High-Resolution Microscopy Images, PMLR 212:1-16

CrossCT: CNN and Transformer cross–teaching for multimodal image cell segmentation

Sara Joubbi, Giorgio Ciano, Dario Cardamone, Giuseppe Maccari, Duccio Medini; Proceedings of The Cell Segmentation Challenge in Multi-modality High-Resolution Microscopy Images, PMLR 212:1-14

Cell Segmenter: A General Framework for Multi-modality Cell Segmentation

Kaiwen Hu, Shengxuming Zhang, Zhijie Jia, Lechao Cheng, Feng Zunlei; Proceedings of The Cell Segmentation Challenge in Multi-modality High-Resolution Microscopy Images, PMLR 212:1-12

VSM: A Versatile Semi-supervised Model for Multi-modal Cell Instance Segmentation

Xiaochen Cai, Hengxing Cai, Kele Xu, Wei-Wei Tu, Wu-Jun Li; Proceedings of The Cell Segmentation Challenge in Multi-modality High-Resolution Microscopy Images, PMLR 212:1-13

YUSEG: Yolo and Unet is all you need for cell instance segmentation

Bizhe Bai, Jie Tian, Sicong Luo, Tao Wang, Sisuo Lyu; Proceedings of The Cell Segmentation Challenge in Multi-modality High-Resolution Microscopy Images, PMLR 212:1-15

subscribe via RSS