[edit]

Volume 229: Conference on Robot Learning, 6-9 November 2023, Atlanta, USA

[edit]

Editors: Jie Tan, Marc Toussaint, Kourosh Darvish

[bib][citeproc]

Contents:

Oral

Expansive Latent Planning for Sparse Reward Offline Reinforcement Learning

Robert Gieselmann, Florian T. Pokorny; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1-22

Expansive Latent Planning for Sparse Reward Offline Reinforcement Learning

Robert Gieselmann, Florian T. Pokorny; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1-22

SayPlan: Grounding Large Language Models using 3D Scene Graphs for Scalable Robot Task Planning

Krishan Rana, Jesse Haviland, Sourav Garg, Jad Abou-Chakra, Ian Reid, Niko Suenderhauf; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:23-72

SayPlan: Grounding Large Language Models using 3D Scene Graphs for Scalable Robot Task Planning

Krishan Rana, Jesse Haviland, Sourav Garg, Jad Abou-Chakra, Ian Reid, Niko Suenderhauf; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:23-72

Robot Parkour Learning

Ziwen Zhuang, Zipeng Fu, Jianren Wang, Christopher G. Atkeson, Sören Schwertfeger, Chelsea Finn, Hang Zhao; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:73-92

Task-Oriented Koopman-Based Control with Contrastive Encoder

Xubo Lyu, Hanyang Hu, Seth Siriya, Ye Pu, Mo Chen; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:93-105

On the Utility of Koopman Operator Theory in Learning Dexterous Manipulation Skills

Yunhai Han, Mandy Xie, Ye Zhao, Harish Ravichandar; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:106-126

Rearrangement Planning for General Part Assembly

Yulong Li, Andy Zeng, Shuran Song; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:127-143

Language-Guided Traffic Simulation via Scene-Level Diffusion

Ziyuan Zhong, Davis Rempe, Yuxiao Chen, Boris Ivanovic, Yulong Cao, Danfei Xu, Marco Pavone, Baishakhi Ray; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:144-177

Language Embedded Radiance Fields for Zero-Shot Task-Oriented Grasping

Adam Rashid, Satvik Sharma, Chung Min Kim, Justin Kerr, Lawrence Yunliang Chen, Angjoo Kanazawa, Ken Goldberg; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:178-200

MimicPlay: Long-Horizon Imitation Learning by Watching Human Play

Chen Wang, Linxi Fan, Jiankai Sun, Ruohan Zhang, Li Fei-Fei, Danfei Xu, Yuke Zhu, Anima Anandkumar; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:201-221

Continual Vision-based Reinforcement Learning with Group Symmetries

Shiqi Liu, Mengdi Xu, Peide Huang, Xilun Zhang, Yongkang Liu, Kentaro Oguchi, Ding Zhao; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:222-240

HACMan: Learning Hybrid Actor-Critic Maps for 6D Non-Prehensile Manipulation

Wenxuan Zhou, Bowen Jiang, Fan Yang, Chris Paxton, David Held; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:241-265

Hijacking Robot Teams Through Adversarial Communication

Zixuan Wu, Sean Charles Ye, Byeolyi Han, Matthew Gombolay; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:266-283

GNFactor: Multi-Task Real Robot Learning with Generalizable Neural Feature Fields

Yanjie Ze, Ge Yan, Yueh-Hua Wu, Annabella Macaluso, Yuying Ge, Jianglong Ye, Nicklas Hansen, Li Erran Li, Xiaolong Wang; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:284-301

Bootstrap Your Own Skills: Learning to Solve New Tasks with Large Language Model Guidance

Jesse Zhang, Jiahui Zhang, Karl Pertsch, Ziyi Liu, Xiang Ren, Minsuk Chang, Shao-Hua Sun, Joseph J. Lim; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:302-325

DATT: Deep Adaptive Trajectory Tracking for Quadrotor Control

Kevin Huang, Rwik Rana, Alexander Spitzer, Guanya Shi, Byron Boots; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:326-340

HANDLOOM: Learned Tracing of One-Dimensional Objects for Inspection and Manipulation

Vainavi Viswanath, Kaushik Shivakumar, Mallika Parulekar, Jainil Ajmera, Justin Kerr, Jeffrey Ichnowski, Richard Cheng, Thomas Kollar, Ken Goldberg; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:341-357

Predicting Object Interactions with Behavior Primitives: An Application in Stowing Tasks

Haonan Chen, Yilong Niu, Kaiwen Hong, Shuijing Liu, Yixuan Wang, Yunzhu Li, Katherine Rose Driggs-Campbell; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:358-373

Language to Rewards for Robotic Skill Synthesis

Wenhao Yu, Nimrod Gileadi, Chuyuan Fu, Sean Kirmani, Kuang-Huei Lee, Montserrat Gonzalez Arenas, Hao-Tien Lewis Chiang, Tom Erez, Leonard Hasenclever, Jan Humplik, Brian Ichter, Ted Xiao, Peng Xu, Andy Zeng, Tingnan Zhang, Nicolas Heess, Dorsa Sadigh, Jie Tan, Yuval Tassa, Fei Xia; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:374-404

Distilled Feature Fields Enable Few-Shot Language-Guided Manipulation

William Shen, Ge Yang, Alan Yu, Jansen Wong, Leslie Pack Kaelbling, Phillip Isola; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:405-424

Finetuning Offline World Models in the Real World

Yunhai Feng, Nicklas Hansen, Ziyan Xiong, Chandramouli Rajagopalan, Xiaolong Wang; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:425-445

Intent-Aware Planning in Heterogeneous Traffic via Distributed Multi-Agent Reinforcement Learning

Xiyang Wu, Rohan Chandra, Tianrui Guan, Amrit Bedi, Dinesh Manocha; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:446-477

PreCo: Enhancing Generalization in Co-Design of Modular Soft Robots via Brain-Body Pre-Training

Yuxing Wang, Shuang Wu, Tiantian Zhang, Yongzhe Chang, Haobo Fu, QIANG FU, Xueqian Wang; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:478-498

Diff-LfD: Contact-aware Model-based Learning from Visual Demonstration for Robotic Manipulation via Differentiable Physics-based Simulation and Rendering

Xinghao Zhu, JingHan Ke, Zhixuan Xu, Zhixin Sun, Bizhe Bai, Jun Lv, Qingtao Liu, Yuwei Zeng, Qi Ye, Cewu Lu, Masayoshi Tomizuka, Lin Shao; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:499-512

Surrogate Assisted Generation of Human-Robot Interaction Scenarios

Varun Bhatt, Heramb Nemlekar, Matthew Christopher Fontaine, Bryon Tjanaka, Hejia Zhang, Ya-Chuan Hsu, Stefanos Nikolaidis; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:513-539

VoxPoser: Composable 3D Value Maps for Robotic Manipulation with Language Models

Wenlong Huang, Chen Wang, Ruohan Zhang, Yunzhu Li, Jiajun Wu, Li Fei-Fei; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:540-562

Stabilize to Act: Learning to Coordinate for Bimanual Manipulation

Jennifer Grannen, Yilin Wu, Brandon Vu, Dorsa Sadigh; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:563-576

How to Learn and Generalize From Three Minutes of Data: Physics-Constrained and Uncertainty-Aware Neural Stochastic Differential Equations

Franck Djeumou, Cyrus Neary, Ufuk Topcu; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:577-601

Measuring Interpretability of Neural Policies of Robots with Disentangled Representation

Tsun-Hsuan Wang, Wei Xiao, Tim Seyde, Ramin Hasani, Daniela Rus; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:602-641

RoboCook: Long-Horizon Elasto-Plastic Object Manipulation with Diverse Tools

Haochen Shi, Huazhe Xu, Samuel Clarke, Yunzhu Li, Jiajun Wu; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:642-660

Robots That Ask For Help: Uncertainty Alignment for Large Language Model Planners

Allen Z. Ren, Anushri Dixit, Alexandra Bodrova, Sumeet Singh, Stephen Tu, Noah Brown, Peng Xu, Leila Takayama, Fei Xia, Jake Varley, Zhenjia Xu, Dorsa Sadigh, Andy Zeng, Anirudha Majumdar; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:661-682

Robot Learning with Sensorimotor Pre-training

Ilija Radosavovic, Baifeng Shi, Letian Fu, Ken Goldberg, Trevor Darrell, Jitendra Malik; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:683-693

RVT: Robotic View Transformer for 3D Object Manipulation

Ankit Goyal, Jie Xu, Yijie Guo, Valts Blukis, Yu-Wei Chao, Dieter Fox; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:694-710

ViNT: A Foundation Model for Visual Navigation

Dhruv Shah, Ajay Sridhar, Nitish Dashora, Kyle Stachowicz, Kevin Black, Noriaki Hirose, Sergey Levine; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:711-733

Poster

What Went Wrong? Closing the Sim-to-Real Gap via Differentiable Causal Discovery

Peide Huang, Xilun Zhang, Ziang Cao, Shiqi Liu, Mengdi Xu, Wenhao Ding, Jonathan Francis, Bingqing Chen, Ding Zhao; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:734-760

Scalable Deep Kernel Gaussian Process for Vehicle Dynamics in Autonomous Racing

Jingyun Ning, Madhur Behl; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:761-773

Autonomous Robotic Reinforcement Learning with Asynchronous Human Feedback

Max Balsells, Marcel Torne Villasevil, Zihan Wang, Samedh Desai, Pulkit Agrawal, Abhishek Gupta; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:774-799

Learning Realistic Traffic Agents in Closed-loop

Chris Zhang, James Tu, Lunjun Zhang, Kelvin Wong, Simon Suo, Raquel Urtasun; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:800-821

Leveraging 3D Reconstruction for Mechanical Search on Cluttered Shelves

Seungyeon Kim, Young Hun Kim, Yonghyeon Lee, Frank C. Park; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:822-848

SCONE: A Food Scooping Robot Learning Framework with Active Perception

Yen-Ling Tai, Yu Chien Chiu, Yu-Wei Chao, Yi-Ting Chen; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:849-865

Fine-Tuning Generative Models as an Inference Method for Robotic Tasks

Orr Krupnik, Elisei Shafer, Tom Jurgenson, Aviv Tamar; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:866-886

Learning to Design and Use Tools for Robotic Manipulation

Ziang Liu, Stephen Tian, Michelle Guo, Karen Liu, Jiajun Wu; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:887-905

CLUE: Calibrated Latent Guidance for Offline Reinforcement Learning

Jinxin Liu, Lipeng Zu, Li He, Donglin Wang; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:906-927

DEFT: Dexterous Fine-Tuning for Hand Policies

Aditya Kannan, Kenneth Shaw, Shikhar Bahl, Pragna Mannam, Deepak Pathak; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:928-942

One-Shot Imitation Learning: A Pose Estimation Perspective

Pietro Vitiello, Kamil Dreczkowski, Edward Johns; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:943-970

Semantic Mechanical Search with Large Vision and Language Models

Satvik Sharma, Huang Huang, Kaushik Shivakumar, Lawrence Yunliang Chen, Ryan Hoque, Brian Ichter, Ken Goldberg; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:971-1005

KITE: Keypoint-Conditioned Policies for Semantic Manipulation

Priya Sundaresan, Suneel Belkhale, Dorsa Sadigh, Jeannette Bohg; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1006-1021

BM2CP: Efficient Collaborative Perception with LiDAR-Camera Modalities

Binyu Zhao, Wei ZHANG, Zhaonian Zou; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1022-1035

That Sounds Right: Auditory Self-Supervision for Dynamic Robot Manipulation

Abitha Thankaraj, Lerrel Pinto; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1036-1049

ManiCast: Collaborative Manipulation with Cost-Aware Human Forecasting

Kushal Kedia, Prithwish Dan, Atiksh Bhardwaj, Sanjiban Choudhury; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1050-1067

Predicting Routine Object Usage for Proactive Robot Assistance

Maithili Patel, Aswin Gururaj Prakash, Sonia Chernova; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1068-1083

Grounding Complex Natural Language Commands for Temporal Tasks in Unseen Environments

Jason Xinyu Liu, Ziyi Yang, Ifrah Idrees, Sam Liang, Benjamin Schornstein, Stefanie Tellex, Ankit Shah; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1084-1110

HOI4ABOT: Human-Object Interaction Anticipation for Human Intention Reading Collaborative roBOTs

Esteve Valls Mascaro, Daniel Sliwowski, Dongheui Lee; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1111-1130

Reinforcement Learning Enables Real-Time Planning and Control of Agile Maneuvers for Soft Robot Arms

Rianna Jitosho, Tyler Ga Wei Lum, Allison Okamura, Karen Liu; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1131-1153

A Policy Optimization Method Towards Optimal-time Stability

Shengjie Wang, Lan Fengb, Xiang Zheng, Yuxue Cao, Oluwatosin OluwaPelumi Oseni, Haotian Xu, Tao Zhang, Yang Gao; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1154-1182

An Unbiased Look at Datasets for Visuo-Motor Pre-Training

Sudeep Dasari, Mohan Kumar Srirama, Unnat Jain, Abhinav Gupta; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1183-1198

Equivariant Motion Manifold Primitives

Byeongho Lee, Yonghyeon Lee, Seungyeon Kim, MinJun Son, Frank C. Park; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1199-1221

FlowBot++: Learning Generalized Articulated Objects Manipulation via Articulation Projection

Harry Zhang, Ben Eisner, David Held; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1222-1241

Geometry Matching for Multi-Embodiment Grasping

Maria Attarian, Muhammad Adil Asif, Jingzhou Liu, Ruthrash Hari, Animesh Garg, Igor Gilitschenski, Jonathan Tompson; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1242-1256

Contrastive Value Learning: Implicit Models for Simple Offline RL

Bogdan Mazoure, Benjamin Eysenbach, Ofir Nachum, Jonathan Tompson; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1257-1267

Parting with Misconceptions about Learning-based Vehicle Motion Planning

Daniel Dauner, Marcel Hallgarten, Andreas Geiger, Kashyap Chitta; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1268-1281

Learning Sequential Acquisition Policies for Robot-Assisted Feeding

Priya Sundaresan, Jiajun Wu, Dorsa Sadigh; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1282-1299

Composable Part-Based Manipulation

Weiyu Liu, Jiayuan Mao, Joy Hsu, Tucker Hermans, Animesh Garg, Jiajun Wu; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1300-1315

Adv3D: Generating Safety-Critical 3D Objects through Closed-Loop Simulation

Jay Sarva, Jingkang Wang, James Tu, Yuwen Xiong, Sivabalan Manivasagam, Raquel Urtasun; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1316-1334

FindThis: Language-Driven Object Disambiguation in Indoor Environments

Arjun Majumdar, Fei Xia, Brian Ichter, Dhruv Batra, Leonidas Guibas; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1335-1347

Action-Quantized Offline Reinforcement Learning for Robotic Skill Learning

Jianlan Luo, Perry Dong, Jeffrey Wu, Aviral Kumar, Xinyang Geng, Sergey Levine; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1348-1361

Batch Differentiable Pose Refinement for In-The-Wild Camera/LiDAR Extrinsic Calibration

Lanke Frank Tarimo Fu, Maurice Fallon; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1362-1377

Fleet Active Learning: A Submodular Maximization Approach

Oguzhan Akcin, Orhan Unuvar, Onat Ure, Sandeep P. Chinchali; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1378-1399

Robust Reinforcement Learning in Continuous Control Tasks with Uncertainty Set Regularization

Yuan Zhang, Jianhong Wang, Joschka Boedecker; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1400-1424

Context-Aware Deep Reinforcement Learning for Autonomous Robotic Navigation in Unknown Area

Jingsong Liang, Zhichen Wang, Yuhong Cao, Jimmy Chiun, Mengqi Zhang, Guillaume Adrien Sartoretti; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1425-1436

Learning to Discern: Imitating Heterogeneous Human Demonstrations with Preference and Representation Learning

Sachit Kuhar, Shuo Cheng, Shivang Chopra, Matthew Bronars, Danfei Xu; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1437-1449

Language-guided Robot Grasping: CLIP-based Referring Grasp Synthesis in Clutter

Georgios Tziafas, Yucheng XU, Arushi Goel, Mohammadreza Kasaei, Zhibin Li, Hamidreza Kasaei; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1450-1466

Learning Reusable Manipulation Strategies

Jiayuan Mao, Tomás Lozano-Pérez, Joshua B. Tenenbaum, Leslie Pack Kaelbling; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1467-1483

Sample-Efficient Preference-based Reinforcement Learning with Dynamics Aware Rewards

Katherine Metcalf, Miguel Sarabia, Natalie Mackraz, Barry-John Theobald; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1484-1532

Im2Contact: Vision-Based Contact Localization Without Touch or Force Sensing

Leon Kim, Yunshuang Li, Michael Posa, Dinesh Jayaraman; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1533-1546

DROID: Learning from Offline Heterogeneous Demonstrations via Reward-Policy Distillation

Sravan Jayanthi, Letian Chen, Nadya Balabanska, Van Duong, Erik Scarlatescu, Ezra Ameperosa, Zulfiqar Haider Zaidi, Daniel Martin, Taylor Keith Del Matto, Masahiro Ono, Matthew Gombolay; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1547-1571

SA6D: Self-Adaptive Few-Shot 6D Pose Estimator for Novel and Occluded Objects

Ning Gao, Vien Anh Ngo, Hanna Ziesche, Gerhard Neumann; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1572-1595

Hierarchical Planning for Rope Manipulation using Knot Theory and a Learned Inverse Model

Matan Sudry, Tom Jurgenson, Aviv Tamar, Erez Karpas; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1596-1609

OVIR-3D: Open-Vocabulary 3D Instance Retrieval Without Training on 3D Data

Shiyang Lu, Haonan Chang, Eric Pu Jing, Abdeslam Boularias, Kostas Bekris; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1610-1620

Efficient Sim-to-real Transfer of Contact-Rich Manipulation Skills with Online Admittance Residual Learning

Xiang Zhang, Changhao Wang, Lingfeng Sun, Zheng Wu, Xinghao Zhu, Masayoshi Tomizuka; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1621-1639

Tell Me Where to Go: A Composable Framework for Context-Aware Embodied Robot Navigation

Harel Biggie, Ajay Narasimha Mopidevi, Dusty Woods, Chris Heckman; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1640-1666

Dynamic Multi-Team Racing: Competitive Driving on 1/10-th Scale Vehicles via Learning in Simulation

Peter Werner, Tim Seyde, Paul Drews, Thomas Matrai Balch, Igor Gilitschenski, Wilko Schwarting, Guy Rosman, Sertac Karaman, Daniela Rus; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1667-1685

Stochastic Occupancy Grid Map Prediction in Dynamic Scenes

Zhanteng Xie, Philip Dames; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1686-1705

A Bayesian approach to breaking things: efficiently predicting and repairing failure modes via sampling

Charles Dawson, Chuchu Fan; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1706-1722

BridgeData V2: A Dataset for Robot Learning at Scale

Homer Rich Walke, Kevin Black, Tony Z. Zhao, Quan Vuong, Chongyi Zheng, Philippe Hansen-Estruch, Andre Wang He, Vivek Myers, Moo Jin Kim, Max Du, Abraham Lee, Kuan Fang, Chelsea Finn, Sergey Levine; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1723-1736

NOIR: Neural Signal Operated Intelligent Robots for Everyday Activities

Ruohan Zhang, Sharon Lee, Minjune Hwang, Ayano Hiranaka, Chen Wang, Wensi Ai, Jin Jie Ryan Tan, Shreya Gupta, Yilun Hao, Gabrael Levine, Ruohan Gao, Anthony Norcia, Li Fei-Fei, Jiajun Wu; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1737-1760

PolarNet: 3D Point Clouds for Language-Guided Robotic Manipulation

Shizhe Chen, Ricardo Garcia Pinel, Cordelia Schmid, Ivan Laptev; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1761-1781

Stealthy Terrain-Aware Multi-Agent Active Search

Nikhil Angad Bakshi, Jeff Schneider; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1782-1796

A Data-Efficient Visual-Audio Representation with Intuitive Fine-tuning for Voice-Controlled Robots

Peixin Chang, Shuijing Liu, Tianchen Ji, Neeloy Chakraborty, Kaiwen Hong, Katherine Rose Driggs-Campbell; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1797-1819

MimicGen: A Data Generation System for Scalable Robot Learning using Human Demonstrations

Ajay Mandlekar, Soroush Nasiriany, Bowen Wen, Iretiayo Akinola, Yashraj Narang, Linxi Fan, Yuke Zhu, Dieter Fox; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1820-1864

Quantifying Assistive Robustness Via the Natural-Adversarial Frontier

Jerry Zhi-Yang He, Daniel S. Brown, Zackory Erickson, Anca Dragan; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1865-1886

Dynamic Handover: Throw and Catch with Bimanual Hands

Binghao Huang, Yuanpei Chen, Tianyu Wang, Yuzhe Qin, Yaodong Yang, Nikolay Atanasov, Xiaolong Wang; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1887-1902

Cross-Dataset Sensor Alignment: Making Visual 3D Object Detector Generalizable

Liangtao Zheng, Yicheng Liu, Yue Wang, Hang Zhao; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1903-1929

REBOOT: Reuse Data for Bootstrapping Efficient Real-World Dexterous Manipulation

Zheyuan Hu, Aaron Rovinsky, Jianlan Luo, Vikash Kumar, Abhishek Gupta, Sergey Levine; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1930-1949

Context-Aware Entity Grounding with Open-Vocabulary 3D Scene Graphs

Haonan Chang, Kowndinya Boyalakuntla, Shiyang Lu, Siwei Cai, Eric Pu Jing, Shreesh Keskar, Shijie Geng, Adeeb Abbas, Lifeng Zhou, Kostas Bekris, Abdeslam Boularias; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1950-1974

HomeRobot: Open-Vocabulary Mobile Manipulation

Sriram Yenamandra, Arun Ramachandran, Karmesh Yadav, Austin S. Wang, Mukul Khanna, Theophile Gervet, Tsung-Yen Yang, Vidhi Jain, Alexander Clegg, John M. Turner, Zsolt Kira, Manolis Savva, Angel X. Chang, Devendra Singh Chaplot, Dhruv Batra, Roozbeh Mottaghi, Yonatan Bisk, Chris Paxton; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:1975-2011

PlayFusion: Skill Acquisition via Diffusion from Language-Annotated Play

Lili Chen, Shikhar Bahl, Deepak Pathak; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2012-2029

Shelving, Stacking, Hanging: Relational Pose Diffusion for Multi-modal Rearrangement

Anthony Simeonov, Ankit Goyal, Lucas Manuelli, Yen-Chen Lin, Alina Sarmiento, Alberto Rodriguez Garcia, Pulkit Agrawal, Dieter Fox; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2030-2069

Learning Efficient Abstract Planning Models that Choose What to Predict

Nishanth Kumar, Willie McClinton, Rohan Chitnis, Tom Silver, Tomás Lozano-Pérez, Leslie Pack Kaelbling; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2070-2095

DYNAMO-GRASP: DYNAMics-aware Optimization for GRASP Point Detection in Suction Grippers

Boling Yang, Soofiyan Atar, Markus Grotz, Byron Boots, Joshua Smith; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2096-2112

HYDRA: Hybrid Robot Actions for Imitation Learning

Suneel Belkhale, Yuchen Cui, Dorsa Sadigh; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2113-2133

Embodied Lifelong Learning for Task and Motion Planning

Jorge Mendez-Mendez, Leslie Pack Kaelbling, Tomás Lozano-Pérez; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2134-2150

4D-Former: Multimodal 4D Panoptic Segmentation

Ali Athar, Enxu Li, Sergio Casas, Raquel Urtasun; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2151-2164

RT-2: Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control

Brianna Zitkovich, Tianhe Yu, Sichun Xu, Peng Xu, Ted Xiao, Fei Xia, Jialin Wu, Paul Wohlhart, Stefan Welker, Ayzaan Wahid, Quan Vuong, Vincent Vanhoucke, Huong Tran, Radu Soricut, Anikait Singh, Jaspiar Singh, Pierre Sermanet, Pannag R. Sanketi, Grecia Salazar, Michael S. Ryoo, Krista Reymann, Kanishka Rao, Karl Pertsch, Igor Mordatch, Henryk Michalewski, Yao Lu, Sergey Levine, Lisa Lee, Tsang-Wei Edward Lee, Isabel Leal, Yuheng Kuang, Dmitry Kalashnikov, Ryan Julian, Nikhil J. Joshi, Alex Irpan, Brian Ichter, Jasmine Hsu, Alexander Herzog, Karol Hausman, Keerthana Gopalakrishnan, Chuyuan Fu, Pete Florence, Chelsea Finn, Kumar Avinava Dubey, Danny Driess, Tianli Ding, Krzysztof Marcin Choromanski, Xi Chen, Yevgen Chebotar, Justice Carbajal, Noah Brown, Anthony Brohan, Montserrat Gonzalez Arenas, Kehang Han; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2165-2183

Seeing-Eye Quadruped Navigation with Force Responsive Locomotion Control

David DeFazio, Eisuke Hirota, Shiqi Zhang; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2184-2194

Waypoint-Based Imitation Learning for Robotic Manipulation

Lucy Xiaoyang Shi, Archit Sharma, Tony Z. Zhao, Chelsea Finn; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2195-2209

Multi-Resolution Sensing for Real-Time Control with Vision-Language Models

Saumya Saxena, Mohit Sharma, Oliver Kroemer; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2210-2228

SCALE: Causal Learning and Discovery of Robot Manipulation Skills using Simulation

Tabitha Edith Lee, Shivam Vats, Siddharth Girdhar, Oliver Kroemer; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2229-2256

Learning Robot Manipulation from Cross-Morphology Demonstration

Gautam Salhotra, I-Chun Arthur Liu, Gaurav S. Sukhatme; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2257-2277

Synthesizing Navigation Abstractions for Planning with Portable Manipulation Skills

Eric Rosen, Steven James, Sergio Orozco, Vedant Gupta, Max Merlin, Stefanie Tellex, George Konidaris; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2278-2287

Transforming a Quadruped into a Guide Robot for the Visually Impaired: Formalizing Wayfinding, Interaction Modeling, and Safety Mechanism

J. Taery Kim, Wenhao Yu, Yash Kothari, Bruce Walker, Jie Tan, Greg Turk, Sehoon Ha; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2288-2303

A Bayesian Approach to Robust Inverse Reinforcement Learning

Ran Wei, Siliang Zeng, Chenliang Li, Alfredo Garcia, Anthony D McDonald, Mingyi Hong; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2304-2322

ChainedDiffuser: Unifying Trajectory Diffusion and Keypose Prediction for Robotic Manipulation

Zhou Xian, Nikolaos Gkanatsios, Theophile Gervet, Tsung-Wei Ke, Katerina Fragkiadaki; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2323-2339

IIFL: Implicit Interactive Fleet Learning from Heterogeneous Human Supervisors

Gaurav Datta, Ryan Hoque, Anrui Gu, Eugen Solowjow, Ken Goldberg; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2340-2356

CAT: Closed-loop Adversarial Training for Safe End-to-End Driving

Linrui Zhang, Zhenghao Peng, Quanyi Li, Bolei Zhou; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2357-2372

Neural Graph Control Barrier Functions Guided Distributed Collision-avoidance Multi-agent Control

Songyuan Zhang, Kunal Garg, Chuchu Fan; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2373-2392

STERLING: Self-Supervised Terrain Representation Learning from Unconstrained Robot Experience

Haresh Karnan, Elvin Yang, Daniel Farkash, Garrett Warnell, Joydeep Biswas, Peter Stone; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2393-2413

Towards General Single-Utensil Food Acquisition with Human-Informed Actions

Ethan Kroll Gordon, Amal Nanavati, Ramya Challa, Bernie Hao Zhu, Taylor Annette Kessler Faulkner, Siddhartha Srinivasa; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2414-2428

ScalableMap: Scalable Map Learning for Online Long-Range Vectorized HD Map Construction

Jingyi Yu, Zizhao Zhang, Shengfu Xia, Jizhang Sang; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2429-2443

Tuning Legged Locomotion Controllers via Safe Bayesian Optimization

Daniel Widmer, Dongho Kang, Bhavya Sukhija, Jonas Hübotter, Andreas Krause, Stelian Coros; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2444-2464

TraCo: Learning Virtual Traffic Coordinator for Cooperation with Multi-Agent Reinforcement Learning

Weiwei Liu, Wei Jing, lingping Gao, Ke Guo, Gang Xu, Yong Liu; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2465-2477

Enabling Efficient, Reliable Real-World Reinforcement Learning with Approximate Physics-Based Models

Tyler Westenbroek, Jacob Levy, David Fridovich-Keil; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2478-2497

Large Language Models as General Pattern Machines

Suvir Mirchandani, Fei Xia, Pete Florence, Brian Ichter, Danny Driess, Montserrat Gonzalez Arenas, Kanishka Rao, Dorsa Sadigh, Andy Zeng; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2498-2518

One-shot Imitation Learning via Interaction Warping

Ondrej Biza, Skye Thompson, Kishore Reddy Pagidi, Abhinav Kumar, Elise van der Pol, Robin Walters, Thomas Kipf, Jan-Willem van de Meent, Lawson L. S. Wong, Robert Platt; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2519-2536

Learning to See Physical Properties with Active Sensing Motor Policies

Gabriel B. Margolis, Xiang Fu, Yandong Ji, Pulkit Agrawal; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2537-2548

General In-hand Object Rotation with Vision and Touch

Haozhi Qi, Brent Yi, Sudharshan Suresh, Mike Lambeta, Yi Ma, Roberto Calandra, Jitendra Malik; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2549-2564

Imitating Task and Motion Planning with Visuomotor Transformers

Murtaza Dalal, Ajay Mandlekar, Caelan Reed Garrett, Ankur Handa, Ruslan Salakhutdinov, Dieter Fox; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2565-2593

Curiosity-Driven Learning of Joint Locomotion and Manipulation Tasks

Clemens Schwarke, Victor Klemm, Matthijs van der Boon, Marko Bjelonic, Marco Hutter; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2594-2610

Towards Scalable Coverage-Based Testing of Autonomous Vehicles

James Tu, Simon Suo, Chris Zhang, Kelvin Wong, Raquel Urtasun; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2611-2623

PLEX: Making the Most of the Available Data for Robotic Manipulation Pretraining

Garrett Thomas, Ching-An Cheng, Ricky Loynd, Felipe Vieira Frujeri, Vibhav Vineet, Mihai Jalobeanu, Andrey Kolobov; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2624-2641

Learning Lyapunov-Stable Polynomial Dynamical Systems Through Imitation

Amin Abyaneh, Hsiu-Chin Lin; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2642-2662

MUTEX: Learning Unified Policies from Multimodal Task Specifications

Rutav Shah, Roberto Martín-Martín, Yuke Zhu; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2663-2682

Navigation with Large Language Models: Semantic Guesswork as a Heuristic for Planning

Dhruv Shah, Michael Robert Equi, Błażej Osiński, Fei Xia, Brian Ichter, Sergey Levine; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2683-2699

A Data-efficient Neural ODE Framework for Optimal Control of Soft Manipulators

Mohammadreza Kasaei, Keyhan Kouhkiloui Babarahmati, Zhibin Li, Mohsen Khadem; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2700-2713

Language Conditioned Traffic Generation

Shuhan Tan, Boris Ivanovic, Xinshuo Weng, Marco Pavone, Philipp Kraehenbuehl; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2714-2752

CALAMARI: Contact-Aware and Language conditioned spatial Action MApping for contact-RIch manipulation

Youngsun Wi, Mark Van der Merwe, Pete Florence, Andy Zeng, Nima Fazeli; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2753-2771

Generalization of Heterogeneous Multi-Robot Policies via Awareness and Communication of Capabilities

Pierce Howell, Max Rudolph, Reza Joseph Torbati, Kevin Fu, Harish Ravichandar; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2772-2790

CAJun: Continuous Adaptive Jumping using a Learned Centroidal Controller

Yuxiang Yang, Guanya Shi, Xiangyun Meng, Wenhao Yu, Tingnan Zhang, Jie Tan, Byron Boots; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2791-2806

Multi-Predictor Fusion: Combining Learning-based and Rule-based Trajectory Predictors

Sushant Veer, Apoorva Sharma, Marco Pavone; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2807-2820

Neural Field Dynamics Model for Granular Object Piles Manipulation

Shangjie Xue, Shuo Cheng, Pujith Kachana, Danfei Xu; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2821-2837

AR2-D2: Training a Robot Without a Robot

Jiafei Duan, Yi Ru Wang, Mohit Shridhar, Dieter Fox, Ranjay Krishna; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2838-2848

Affordance-Driven Next-Best-View Planning for Robotic Grasping

Xuechao Zhang, Dong Wang, Sun Han, Weichuang Li, Bin Zhao, Zhigang Wang, Xiaoming Duan, Chongrong Fang, Xuelong Li, Jianping He; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2849-2862

PairwiseNet: Pairwise Collision Distance Learning for High-dof Robot Systems

Jihwan Kim, Frank C. Park; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2863-2877

Fighting Uncertainty with Gradients: Offline Reinforcement Learning via Diffusion Score Matching

H.J. Terry Suh, Glen Chou, Hongkai Dai, Lujie Yang, Abhishek Gupta, Russ Tedrake; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2878-2904

Generative Skill Chaining: Long-Horizon Skill Planning with Diffusion Models

Utkarsh Aashu Mishra, Shangjie Xue, Yongxin Chen, Danfei Xu; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2905-2925

Online Learning for Obstacle Avoidance

David Snyder, Meghan Booker, Nathaniel Simon, Wenhan Xia, Daniel Suo, Elad Hazan, Anirudha Majumdar; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2926-2954

Polybot: Training One Policy Across Robots While Embracing Variability

Jonathan Heewon Yang, Dorsa Sadigh, Chelsea Finn; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2955-2974

RoboPianist: Dexterous Piano Playing with Deep Reinforcement Learning

Kevin Zakka, Philipp Wu, Laura Smith, Nimrod Gileadi, Taylor Howell, Xue Bin Peng, Sumeet Singh, Yuval Tassa, Pete Florence, Andy Zeng, Pieter Abbeel; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2975-2994

Revisiting Depth-guided Methods for Monocular 3D Object Detection by Hierarchical Balanced Depth

Yi-Rong Chen, Ching-Yu Tseng, Yi-Syuan Liou, Tsung-Han Wu, Winston H. Hsu; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:2995-3009

Heteroscedastic Gaussian Processes and Random Features: Scalable Motion Primitives with Guarantees

Edoardo Caldarelli, Antoine Chatalic, Adrià Colomé, Lorenzo Rosasco, Carme Torras; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3010-3029

Human-in-the-Loop Task and Motion Planning for Imitation Learning

Ajay Mandlekar, Caelan Reed Garrett, Danfei Xu, Dieter Fox; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3030-3060

Gesture-Informed Robot Assistance via Foundation Models

Li-Heng Lin, Yuchen Cui, Yilun Hao, Fei Xia, Dorsa Sadigh; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3061-3082

TactileVAD: Geometric Aliasing-Aware Dynamics for High-Resolution Tactile Control

Miquel Oller, Dmitry Berenson, Nima Fazeli; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3083-3099

FastRLAP: A System for Learning High-Speed Driving via Deep RL and Autonomous Practicing

Kyle Stachowicz, Dhruv Shah, Arjun Bhorkar, Ilya Kostrikov, Sergey Levine; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3100-3111

Energy-based Potential Games for Joint Motion Forecasting and Control

Christopher Diehl, Tobias Klosek, Martin Krueger, Nils Murzyn, Timo Osterburg, Torsten Bertram; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3112-3141

Dexterity from Touch: Self-Supervised Pre-Training of Tactile Representations with Robotic Play

Irmak Guzey, Ben Evans, Soumith Chintala, Lerrel Pinto; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3142-3166

ADU-Depth: Attention-based Distillation with Uncertainty Modeling for Depth Estimation

ZiZhang Wu, Zhuozheng Li, Zhi-Gang Fan, Yunzhe Wu, Xiaoquan Wang, Rui Tang, Jian Pu; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3167-3179

Structural Concept Learning via Graph Attention for Multi-Level Rearrangement Planning

Manav Kulshrestha, Ahmed H. Qureshi; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3180-3193

Few-Shot In-Context Imitation Learning via Implicit Graph Alignment

Vitalis Vosylius, Edward Johns; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3194-3213

Topology-Matching Normalizing Flows for Out-of-Distribution Detection in Robot Learning

Jianxiang Feng, Jongseok Lee, Simon Geisler, Stephan Günnemann, Rudolph Triebel; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3214-3241

Compositional Diffusion-Based Continuous Constraint Solvers

Zhutian Yang, Jiayuan Mao, Yilun Du, Jiajun Wu, Joshua B. Tenenbaum, Tomás Lozano-Pérez, Leslie Pack Kaelbling; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3242-3265

Precise Robotic Needle-Threading with Tactile Perception and Reinforcement Learning

Zhenjun Yu, Wenqiang Xu, Siqiong Yao, Jieji Ren, Tutian Tang, Yutong Li, Guoying Gu, Cewu Lu; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3266-3276

Cold Diffusion on the Replay Buffer: Learning to Plan from Known Good States

Zidan Wang, Takeru Oba, Takuma Yoneda, Rui Shen, Matthew Walter, Bradly C. Stadie; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3277-3291

Self-Improving Robots: End-to-End Autonomous Visuomotor Reinforcement Learning

Archit Sharma, Ahmed M. Ahmed, Rehaan Ahmad, Chelsea Finn; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3292-3308

Equivariant Reinforcement Learning under Partial Observability

Hai Huu Nguyen, Andrea Baisero, David Klee, Dian Wang, Robert Platt, Christopher Amato; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3309-3320

UniFolding: Towards Sample-efficient, Scalable, and Generalizable Robotic Garment Folding

Han Xue, Yutong Li, Wenqiang Xu, Huanyu Li, Dongzhe Zheng, Cewu Lu; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3321-3341

A Universal Semantic-Geometric Representation for Robotic Manipulation

Tong Zhang, Yingdong Hu, Hanchen Cui, Hang Zhao, Yang Gao; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3342-3363

LabelFormer: Object Trajectory Refinement for Offboard Perception from LiDAR Point Clouds

Anqi Joyce Yang, Sergio Casas, Nikita Dvornik, Sean Segal, Yuwen Xiong, Jordan Sir Kwang Hu, Carter Fang, Raquel Urtasun; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3364-3383

Language-Conditioned Path Planning

Amber Xie, Youngwoon Lee, Pieter Abbeel, Stephen James; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3384-3396

Open-World Object Manipulation using Pre-Trained Vision-Language Models

Austin Stone, Ted Xiao, Yao Lu, Keerthana Gopalakrishnan, Kuang-Huei Lee, Quan Vuong, Paul Wohlhart, Sean Kirmani, Brianna Zitkovich, Fei Xia, Chelsea Finn, Karol Hausman; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3397-3417

Learning Generalizable Manipulation Policies with Object-Centric 3D Representations

Yifeng Zhu, Zhenyu Jiang, Peter Stone, Yuke Zhu; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3418-3433

AdaptSim: Task-Driven Simulation Adaptation for Sim-to-Real Transfer

Allen Z. Ren, Hongkai Dai, Benjamin Burchfiel, Anirudha Majumdar; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3434-3452

Dexterous Functional Grasping

Ananye Agarwal, Shagun Uppal, Kenneth Shaw, Deepak Pathak; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3453-3467

REFLECT: Summarizing Robot Experiences for Failure Explanation and Correction

Zeyi Liu, Arpit Bahety, Shuran Song; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3468-3484

Task Generalization with Stability Guarantees via Elastic Dynamical System Motion Policies

Tianyu Li, Nadia Figueroa; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3485-3517

Push Past Green: Learning to Look Behind Plant Foliage by Moving It

Xiaoyu Zhang, Saurabh Gupta; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3518-3535

XSkill: Cross Embodiment Skill Discovery

Mengda Xu, Zhenjia Xu, Cheng Chi, Manuela Veloso, Shuran Song; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3536-3555

SayTap: Language to Quadrupedal Locomotion

Yujin Tang, Wenhao Yu, Jie Tan, Heiga Zen, Aleksandra Faust, Tatsuya Harada; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3556-3570

SLAP: Spatial-Language Attention Policies

Priyam Parashar, Vidhi Jain, Xiaohan Zhang, Jay Vakil, Sam Powers, Yonatan Bisk, Chris Paxton; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3571-3596

Learning Human Contribution Preferences in Collaborative Human-Robot Tasks

Michelle D Zhao, Reid Simmons, Henny Admoni; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3597-3618

M2T2: Multi-Task Masked Transformer for Object-centric Pick and Place

Wentao Yuan, Adithyavairavan Murali, Arsalan Mousavian, Dieter Fox; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3619-3630

Learning to Drive Anywhere

Ruizhao Zhu, Peng Huang, Eshed Ohn-Bar, Venkatesh Saligrama; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3631-3653

MOTO: Offline Pre-training to Online Fine-tuning for Model-based Robot Learning

Rafael Rafailov, Kyle Beltran Hatch, Victor Kolev, John D. Martin, Mariano Phielipp, Chelsea Finn; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3654-3671

Ready, Set, Plan! Planning to Goal Sets Using Generalized Bayesian Inference

Jana Pavlasek, Stanley Robert Lewis, Balakumar Sundaralingam, Fabio Ramos, Tucker Hermans; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3672-3686

Online Model Adaptation with Feedforward Compensation

Abulikemu Abuduweili, Changliu Liu; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3687-3709

Generating Transferable Adversarial Simulation Scenarios for Self-Driving via Neural Rendering

Yasasa Abeysirigoonawardena, Kevin Xie, Chuhan Chen, Salar Hosseini Khorasgani, Ruiting Chen, Ruiqi Wang, Florian Shkurti; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3710-3731

STOW: Discrete-Frame Segmentation and Tracking of Unseen Objects for Warehouse Picking Robots

Yi Li, Muru Zhang, Markus Grotz, Kaichun Mo, Dieter Fox; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3732-3748

DORT: Modeling Dynamic Objects in Recurrent for Multi-Camera 3D Object Detection and Tracking

Qing LIAN, Tai Wang, Dahua Lin, Jiangmiao Pang; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3749-3765

Scaling Up and Distilling Down: Language-Guided Robot Skill Acquisition

Huy Ha, Pete Florence, Shuran Song; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3766-3777

Marginalized Importance Sampling for Off-Environment Policy Evaluation

Pulkit Katdare, Nan Jiang, Katherine Rose Driggs-Campbell; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3778-3788

Policy Stitching: Learning Transferable Robot Policies

Pingcheng Jian, Easop Lee, Zachary Bell, Michael M. Zavlanos, Boyuan Chen; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3789-3808

Sequential Dexterity: Chaining Dexterous Policies for Long-Horizon Manipulation

Yuanpei Chen, Chen Wang, Li Fei-Fei, Karen Liu; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3809-3829

Deception Game: Closing the Safety-Learning Loop in Interactive Robot Autonomy

Haimin Hu, Zixu Zhang, Kensuke Nakamura, Andrea Bajcsy, Jaime Fernández Fisac; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3830-3850

Improving Behavioural Cloning with Positive Unlabeled Learning

Qiang Wang, Robert McCarthy, David Cordova Bulens, Kevin McGuinness, Noel E. O’Connor, Francisco Roldan Sanchez, Nico Gürtler, Felix Widmaier, Stephen J. Redmond; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3851-3869

$α$-MDF: An Attention-based Multimodal Differentiable Filter for Robot State Estimation

Xiao Liu, Yifan Zhou, Shuhei Ikemoto, Heni Ben Amor; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3870-3893

Goal Representations for Instruction Following: A Semi-Supervised Language Interface to Control

Vivek Myers, Andre Wang He, Kuan Fang, Homer Rich Walke, Philippe Hansen-Estruch, Ching-An Cheng, Mihai Jalobeanu, Andrey Kolobov, Anca Dragan, Sergey Levine; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3894-3908

Q-Transformer: Scalable Offline Reinforcement Learning via Autoregressive Q-Functions

Yevgen Chebotar, Quan Vuong, Karol Hausman, Fei Xia, Yao Lu, Alex Irpan, Aviral Kumar, Tianhe Yu, Alexander Herzog, Karl Pertsch, Keerthana Gopalakrishnan, Julian Ibarz, Ofir Nachum, Sumedh Anand Sontakke, Grecia Salazar, Huong T. Tran, Jodilyn Peralta, Clayton Tan, Deeksha Manjunath, Jaspiar Singh, Brianna Zitkovich, Tomas Jackson, Kanishka Rao, Chelsea Finn, Sergey Levine; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3909-3928

Preference learning for guiding the tree search in continuous POMDPs

Jiyong Ahn, Sanghyeon Son, Dongryung Lee, Jisu Han, Dongwon Son, Beomjoon Kim; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3929-3948

Act3D: 3D Feature Field Transformers for Multi-Task Robotic Manipulation

Theophile Gervet, Zhou Xian, Nikolaos Gkanatsios, Katerina Fragkiadaki; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3949-3965

Simultaneous Learning of Contact and Continuous Dynamics

Bibit Bianchini, Mathew Halm, Michael Posa; Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning, PMLR 229:3966-3978

subscribe via RSS